ÅRSMØTEREFERAT 27.02.2020

Årsmøtet i Den Norske Klubben i Torrevieja ble holdt på Hotel Masa, og 30 stemmeberettige var til stede.

  1. Åpning: Klubbens leder, Laila Askerød Johansen, åpnet møtet og ønsket velkommen.
  2. Konstituering. Nestleder Odd Aas ble valgt til dirigent, Eva Huse Granheim ble valgt til sekretær. Kjartan Olsen og Karen Aas ble valgt til tellekorps. Elisabeth Moe og Leif Larsen ble valgt til å undertegne protokollen.
  3. Dagsorden og møteinnkalling ble godkjent uten kommentarer.
  4. /5. Styrets årsberetning, som også innbefattet klubbens aktiviteter i året som har gått, ble godkjent. Det ble stilt spørsmål om hvordan situasjonen er når det gjelder den nye sanggruppen som ble etablert. Svaret på dette var at gruppen ble flyttet til et annet lokale i 2020.

Styret har i 2019 bestått av følgende:

Leder Laila Askerød Johansen Nestleder Odd Aas

Sekretær Eva Huse Granheim Kasserer Terje Grotmoll

Styremedlem Karl Flesland Styremedlem Pål Rustad

Styremedlem Marianne Nordsether

Varamedlem Odd Reidar Gausel og Ruth-Berit Furu

Revisor har vært Sissel Spantell. Leder i Aktivitetsgruppen har vært Kjartan Olsen, som deltar på styremøtene.

6. Årsregnskapet som er gjort opp med et overskudd på EUR 1 870 ble enstemmig vedtatt.Ulf Spantell stilte spørsmål om hvorfor det var dårligere resultat på festene i forhold til fjoråret, og svaret var at årsfesten for medlemmene ifjor var betalt av Klubben. Regnskapet viser også at kantinesalget har gått ned, og det ble diskusjon om aktiviteten på kjøkkenet uten at det kom nye forslag om hvordan aktiviteten kan økes i klubblokalene. Kasserer Terje Grotmoll var fraværende, men nestleder Odd Aas understreket at klubbens økonomi er meget solid.

7. Budsjett for 2021 ble vedtatt med et lite underskudd, noe som reflekterer en svakere aktivitet.

8. Det var ingen innkomne forslag.

9. Årskontingenten fortsetter med samme beløp som før EUR 25, som ble vedtatt.

10. Valgkomitéens innstilling: Fra valgkomitéen var ingen til stede, men innstillingen ble vedtatt. Det innebærer at det nye styret er som følger:

Laila Askerød Johansen, leder (ikke på valg)
Odd Aas, nestleder (ikke på valg)
Eva Huse Granheim, sekretær (ikke på valg)
Terje Grotmoll, kasserer (ikke på valg)
Marianne Nordsether, styremedlem (ikke på valg)
Pål Rustad, styremedlem (gjenvalg for 2 år)
Odd Reidar Gausel, styremedlem (tidligere varamedlem, valgt for 2 år)

Varamedlemmer : Ole Nordhaug og Thorill P. Cappelen, begge valgt for 2 år

Aktivitetskomitéen: Kjartan Olsen, leder
Guro Krossøy, Kari Johansen, Karen Aas, Marta Wangberg Johansen

Revisorer: Sissel Spantell (gjenvalgt for 1 år) og Leif Larsen

Valgkomitéen: Karen Aas, leder, ny 1 år
Marta Wangberg Johansen, gjenvalg 1 år – Guro Krossøy, gjenvalg 1 år

Karl Flesland hadde frasagt seg gjenvalg etter 8 år i styret, og Laila Askerød Johansen takket for innsatsen med blomster. Flesland parerte med å si at han hadde tjent under fire klubbledere og hadde hatt en interessant tid med alle konstellasjoner. Etter stor applaus til Karl Flesland ble årsmøtet hevet.

Etter at det offisielle årsmøtet var over ble det en livlig diskusjon i etterkant om hvordan man skal øke aktiviteten i Klubben, og finne reiser og opplegg som fenger medlemmene. Etter å ha måttet avlyse flere reiser på grunn av manglende deltakelse, luftet Ulf Spantell tanken om samarbeide med andre klubber eller reiser som arrangeres av eksisterende reisebyrå. Til sist ble det imidlertid enighet om å få til et medlemsmøte der man utelukkende drøfter hva som er mulig å få til av reiser, turer og hyggelige aktiviteter.Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com