ÅRSMØTE 2019 DNK

Årsmøtet i Den Norske Klubben, Torrevieja, ble avholdt på Restaurante Fu i Torrevieja torsdag 28. februar 2019 kl. 1700 med stort frammøte av medlemmer og gjester. 60 stemmeberettigede deltok, og Klubbens leder, Jarle Rundhaug, åpnet møtet. Han ble også valgt til dirigent. Eva Huse Granheim ble valgt til sekretær. Til tellekorps og til å underskrive protokollen ble Odd Reidar Gausel og Ulf Spantell valgt.

Ingen hadde anmerkninger til møteinnkallinnkalling og dagsorden.

Sak 4 på dagsordenen var styrets beretning. Ingen merknader framkom. Styret har i perioden bestått av:

Jarle Rundhaug, leder

Eli Ingebrigtsen, nestleder

Odd Aas, kasserer

Svein Erik Dahlberg, sekretær

Laila Askerød Johansen, leder aktivitetskomitéen

Karl Flesland, styremedlem

Pål Rustad, styremedlem og ansvarlig for for HS og FB som var nytt i år

Odd Reidar Gausel, varamedlem

Ruth-Berit Furu, varamedlem

Av beretningen gikk det fram at Klubben har hatt mange arrangementer som turer, fester, klubblunsjer og andre aktiviteter i Klubbens lokaler. Nytt av året er spørrekonkurransen Quiz, som har blitt populær. Sanggruppen har feiret 25 år i år, noe som ble feiret med heldags busstur. 4-dagersturen på våren gikk til Madrid og høstturen til Cáceres. I forbindelse med årsmøtet 2018 var det også fest på Restaurante Fu. I tillegg har det vært fire fester på Hotel Masa, fire luncher i Klubbens lokaler og en gang på Restaurante Rendezvous. To dagsturer har gått til Cartagena og Mandelblomstringstur.

Klubben holder stengt om sommeren og tar pause fra begynnelsen av desember til over nyttår. Forøvrig er det åpent mandag til fredag fra kl. 1100 til kl. 1500. Lørdag og søndag stengt. Åpningstider publiseres også på Hjemmesiden DNKTO.com og på Facebook, også eventuelle endringer.

Klubbens økonomi er god. Selv i et år med ekstraordinære kostnader er regnskapet oppgjort med et overskudd på EUR 689. Klubben eier et pent lokale med moderne kjøkken. Den likvide situasjonen er meget god.

Strikkekafeen møtes hver tirsdag i Klubbens åpningstid og lager håndarbeid, som selges på den årlige julemessen. Quiz er mandagskvelder og Bridge tirsdagskvelder. Onsdagskveldene tilhører sanggruppa.

Styret takker arrangementskomiteen og hjelperne på kjøkkenet.

Sak 5. Undergruppene i aktivitetskomitéen redegjorde for arbeidet i året som har gått, og aktivitetskomitéens leder, Laila Askerød Johansen, uttrykte bekymring for sanggruppas framtid, som for tiden ikke er i aktivitet på grunn av manglende oppslutning. Håpet er at det melder seg flere som kan fylle plassene, og at gruppa kommer i gang igjen

Sak 6. Årsregnskap, revisor beretning og økonomi: kasserer Odd Aas redegjorde for Klubbens økonomi, slik det også går fram av beretningen, og presenterte regnskapet. Klubben har ca. 245 medlemmer. Hvert medlem betaler EUR 25 i årlig kontingent. Til tross for ekstraordinære kostnader i året som har gått, har Klubben god økonomi med ca. EUR 42 000 i bankinnskudd og ingen gjeld. Med et unntak av et par spørsmål til revisjonsberetningen ble regnskapet vedtatt.

Sak 7. Forslag: Ingen innkomne forslag. Styret beklager dette og oppfordrer medlemmene til å engasjere seg i klubbarbeidet.

Sak 8. Fastsettelse av årskontingent: medlemsavgiften blir fortsatt EUR 25 som tidligere. Ingen andre forslag.

Sak 9. Budsjett og aktivitetsplan for kommende år: Odd Aas konstaterte at aktivitetsplanen ikke er komplett. På grunn av dette er det heller ikke mulig å legge opp til et endelig budsjett, bortsett fra faste kostnader, som beløper seg til ca. EUR 10 000. Med forventede inntekter vil man få et overskudd på EUR 1 850. Dette vil bli komplettert senere.

Sak 10. Valg: Følende styremedlemmer sto på valg:

Leder Jarle Rundhaug

Nestleder Eli Ongebrigtsen

Sekretær Svein Erik Dahlberg

Kasserer Odd Aas

Styremedlem Karl Flesland

Disse var ikke på valg: Styremedlem Pål Rustad, varamedlemmer Odd Reidar Gausel og Ruth-Berit Furu.

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt, og det nye styret består av følgende (se eget innlegg for det nye styret).

Valgkomitéens leder Karen Aas påpekte at det hadde vært meget vanskelig å få besatt styrevervene, og hun oppfordret til større entusiasme for Klubbens virksomhet.

Ved møtets avslutning ble det avtroppende styret takket av med gavekort til en av byens restauranter. Ruth-Berit Furu understreket særlig Jarle Rundhaug langvarige innsats for Klubben i mer enn 10 år.

Dermed var det duket for kinesisk buffet, lotteri og dans til langt på kveld.

Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com